Koda Koi Farm

Koda Sansai Bowl 2

$650
Koi #:
Quantity:

Only 1 piece in stock!

These koi are bred by Koda Koi Farm located in Niigata Japan
Sansai 3 years old
Male

50cm to 55cm (20"-21")
Goshiki
Tancho Goshiki
Doitsu Goshiki
Doitsu Ochiba

These koi are in the USA at our facility, quarantined and ready to ship.

Recently viewed