Koda Koi Farm

Tancho Goshiki Koda Sansai 1

$3,000 $4,000

This koi is bred by Koda Koi Farm located in Niigata Japan
Sansai 3 years old
Female
This koi is 48cm  18.5"

Recently viewed